casinoluxth.org

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทาง… การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา กา… การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเล… การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลาก… การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลัก… รังสิมันต์…